Европейският опит и Българското Възраждане Урок в музея

Силвия Стоянова - старши учител по история и цивилизации в НАГ
Пенка Петрова - главен учител по история и цивилизации в НАГ

Цели

На базата на документите и материалите, съхранявани в НМО да се покаже как българите, в епохата на Българското Възраждане - XVIII - XIX в. възприемат и прилагат европейския опит, срещат Европа и променят себе си и империята, в която живеят. Да се проследят пространствено-времевите връзки на протичащите промени и учениците да осъзнаят единството и многообразието в развитието на човешкото общество. Да потърсят връзките и допирните точки между промените в Европа и промените сред възрожденските българи.

Умения

 • За различаване на процеси на синхронност и асинхронност в културно-историческото развитие на европейското и българското общество през XVIII-XIX в.
 • За пространствена локализация и хронологизация на събития.
 • За извличане и обработване на информация от различни източници и представянето й в графичен вид.
 • За конструиране на описателен текст.
 • За оценка на историческа личност.

Понятия

взаимоучителен метод, учебни програми, европеизация, Българско книжовно дружество, институции, модерност.

ВИД НА УРОКА

за нови знания
урок в музея.

Методи

Беседа, индивидуална и групова
самостоятелна работа, мозъчна атака.

Дидактически средства

Учебен филм, учебници и периодичен печат от епохата на Възраждането, съхранявани в НМО, възстановка на класна стая на взаимно училище в НМО, взаимоучителни таблици, макет на взаимно училище, материални ценности от килийното, взаимното и класно училище, съхранявани в НМО.

Място на провеждане на урока: Възстановената учебна стая на взаимното училище.

Предварителна подготовка за урока

 1. Учениците посещават експозицията на НМО, раздел „Просветното движение през Възраждането" и се запознават с протичащите през тази епоха културно-духовни промени.

 2. В библиотеката на НМО разглеждат и се запознават с възрожденския печат и учебникарската литература - сп. „Любословие”, сп. „Читалище”, в. „Цариградски вестник”, „Буквар с различни поучения” от д-р П. Берон.

 3. Разглеждат възстановката на килийното училище и възстановката на учебната стая на взаимното училище.

  Участници в урока:

  Ученици от 10-ти клас, изучаващи Нова обща история.

Въведение

Новото време е епоха, в която се поставят основите на модерната цивилизация. Освободен от религиозния си мироглед, човекът преоткрива себе си, опознава нови светове, създава нови материални и духовни ценности, изгражда новото капиталистическо общество. Тази епоха позволи на човека да докаже своите възможности и да изгради свят, основаващ се на общочовешки принципи и на научно доказани закономерности. Част от този свят са и българите. Живеещи през този период в периферията на Европа, в Османската империя, те по различни пътища и чрез различни начини се докосват до достиженията на модерна Европа и се приобщават към европейската цивилизация.

Ход на урока

I. Достиженията на Европа и българите

Мозъчна атака

Пред учениците има разпечатани откъси от документи, които насочват вниманието им към достиженията на европейската цивилизация през XVIII-XIX в.:

 1.  ”Енциклопедия” - Д. Дидро
 2.  ”Из обществения договор” - Ж. Ж. Русо
 3.  „За духа на законите”, "Мисли за публичната аристокрация” - Ш. Монтескьо
 4.  ”Декларация за правата на човека и гражданина”
 5.  Републиканската конституция на Франция от 1793 г.
Image


На учениците се поставя задача да прочетат документите и да посочат кои ценности

на модерна Европа са отразени в тези документи.

/Може да им се предоставят работни листи, в които да отразят наблюденията си/.

Image

Възможни отговори

 1.   Знанието и науката - необходимост за икономическия и обществен просперитет.
 2. Нов тип държава.
 3.  Нови отношения между държавата и гражданите, разделение и независимост между властите, нова форма на управление - републиканска.
 4.  Премахване на съсловията и провъзгласяване на всички за граждани със съответни права и задължения - право на собственост, на участие във властта, на свобода.
 5.  Законност и равенство пред законите.

Обобщение

Всички тези идеи, осъществени на практика във Великата френска буржоазна революция достигат до съзнанието на формиращата се българска нация.

II. Пътища, по които проникват европейските идеи

Групова работа

На учениците се пуска откъс от учебен филм, създаден от специалистите на НМО. Те се разделят на групи и им се поставят следните задачи:

 1. На базата на информацията от филма да запишат в кои държави и училища се учат българите и с какви средства се обучават.
 2. Отбележете видовете училища: кога, къде и кой ги създава.

Попълват тематична и хронологична таблица

Image

Възможни отговори

Учениците докладват, че българите се учат в гръцки училища, в европейските училища, открити в Цариград: Военно-медицинското училище, Роберт колеж, Галата сарай, Германия - Хайделберг, Лайпциг, Берлин, Франция - Париж, Англия, Австрия - Виена, Русия - Одеса, Киев, Москва, Петербург. Сред тях личат имената на Д-р Петър Берон, В. Априлов, Константин Фотинов, Райно Попович, Христаки Павлович, Иван Гюзелев, Райчо Каролев, Петър Генчев, Спиридон Стомоняков, Иван Бусилин. От там те вземат различни рационални идеи, запознават се с културата на тези държави, възприемат новостите в икономиката - машини, фабрики, технологии, в организацията на държавите им, пренасят опита в българските земи и го прилагат в развитието на българското общество. Запознават се с различните образователни системи, с архитектурния облик на училищата, с издаването на светски учебници, със съдържанието на учебниците, с различните политически идеи.
Помощта на Европа се изразява и в стипендиите, които Западноевропейските държави и Русия отпускат за обучение на българчета в чужбина. От филма стана ясно, че Русия проявява най-голяма активност. Руски стипендианти са Т. Бурмов, Иван Гюзелев, Райчо Каролев, Петър Генчев. Тримата се завръщат в Габрово и поставят основите на Габровската пълна гимназия като въвеждат нови светски предмети като български език, френски език, география, всеобща и българска история, ботаника, зоология, алгебра, геометрия, химия и физика.

Учениците попълват хронологична таблица и съобщават
кога, къде и от кого се създават българските училища.
Хронологична таблица на българските училища
Image

III. Организация и развитие
на просветното движение в Габрово

Индивидуална самостоятелна работа

На учениците се предоставят от фондовете на музея копия от екземпляри на „Рибен буквар„ на д-р П. Берон и писма на В. Априлов със задачата да опишат какъв тип училище предлагат двамата възрожденци.

Възможни отговори

Д-р Петър Берон в издадения през 1824 г. „Рибен буквар„ обяснява новия европейски начин на преподаване - взаимоучителния метод. В Предговора към „Буквара”, той казва следното: „Когато най-напред видях по другите места, че децата почват да четат по книги, написани на техния език, познах колко зле работят у нас учителите и колко напразни мъки теглят горките деца. Защото като преминат младостта си в училище с толкова страх и треперене, излизат и не знаят поне името си да напишат, нито да сметнат какво вземат и дават... Почудих се как през толкова векове не се намери нито един да опознае това окаяно състояние и да покаже един прав път към учението...Това дело възприех аз, като съчиних този Буквар... Всеки, който види тази книжка, надявам се ще се зарадва, а най-много учителите, защото те, както ми се струва, отдавна щяха да изоставят псалтирите и часословите, от които децата не разбират нищо, ако имаха някоя книга на нашия език, напечатана за тях...
Аз ще стана учител на 100 деца, ... ще разделя учениците си на десет чина по десет на всеки чин. По-големите ще оставя на първия чин, по-малките на втория, а най- малките на десетия чин. Но преди да почна да казвам как ще ги уча, трябва да кажа какво ще е училището: с една дума - щях да река ... да са като европейските, където преподават един на друг учението /взаимоучителната метода/."
Из „Предисловие към Рибния Буквар” на д-р Петър Берон, издаден в Брашов през 1824 г.”
В. Априлов също споделя тази идея: В „Писмо до габровската община пише следното:
 „ ... А за учението ние мислим да почне славянското школо с българския език по начинът на Ланкастър /взаимоучителната метода/, който е нов, лесен начин за начало на учението, наричан „алимедидактика”, ... и на тоя език да учат граматика, свещена история, аритметика и писане..."
Из „Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов до габровската община от 1833 г.

Логическа връзка

Взаимното училище, за което разказват д-р П. Берон и В. Априлов, поставя основите на модерното образование. Идеята за неговото създаване е взаимствана от Англия.

Групова работа

Ние се намираме във възстановката на учебната стая на габровското взаимно училище. Пред вас са скиците на взаимното училище в Англия, създадено от педагозите Бел и Ланкастър за ограмотяване на деца от колониите и в големите градове за нуждите на индустриалната революция.

Разгледайте изображенията на английското училище и сравнете с габровското:

Възможни отговори

Подредба на учениците: В българското училище учениците са разпределени по чинове - по 8 чина в стая, до 80 деца.
1-ви ред: пясъчница - неграмотните, които върху пясъка изписват елементи на буквите.
2-ри ред: таблица с калеми - пишат букви и се ограмотяват
3-ти и 4-ти ред: грамотни - четат и смятат и пишат с мастило
5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми ред: получават по-високи знания.
В английското училище - по 20 чина в стая, до 200 деца. Чиновете са подредени в обратен ред.
В българското училище - показватели, помощници на учителя, главен показвател по четене и писане, показвателите застават в полукръговете и обясняват на учениците. Така е и в английското училище.
И в двете училища има взаимоучителни таблици, по които учат децата. Българските взаимоучителни таблици са създадени от Неофит Рилски. Те са 85 на брой. 66 таблици дават знания по българска граматика - образуване на срички, думи, изречения, нравоучителни текстове, знания по свещена история; 12 по аритметика -  арабски и римски цифри, 4-те основни математически действия, таблицата за умножение; 6 по черковнославянски език, съдържащи молитви. Таблицата „Учениците имат должност” съдържа правила за поведение на учениците. Неофит Рилски написва и първия дисциплинарен правилник, в който е записано:
„Всеки ученик, който влезе в училището да учи, голям или малък, местен или другоселец, чорбаджийски или сиромашки е задължен да пази всички училищни правила: да изпълнява възложените задачи, да бъде на своето място по време на четен и писане. Всички да се грижат да поправят лошото поведение на другарите си, не от злоба и вражда сатанинска, а от любов и от братско, християнско задължение.”
В Правилника се придвиждат награди за прилежните ученици и наказания за лошите. Най-непослушните се затварят в затвора в учебната стая.
Таблиците в българското взаимно училище са написани на български език. Преподава се българската азбука и българската граматика. Българите се учат на говоримия български език. Чрез новобългарското училище проникват културно- духовните влияния от Европа. Габровското училище поставя основите на модерното българско образование. То стои в основата на неговата организация и изграждане на образователната система.

Обобщение от учителя

Взаимните училища прерастват в класни, а класните в гимназии. През 1872 г. отваря врати Габровската гимназия.

Задача, групова самостоятелна работа

Пред вас са програмите на габровските училища, разработени от учителите на Габровската гимназия Ив. Гюзелев, Р. Каролев и П. Генчев и одобрени от училищното настоятелство. Разгледайте ги и посочете какви предмети се учат в габровските училища, какви са целите на училището, хармонират ли с училището в Европа.

Отговори

 1. Задачата на училището е „да развие в человека способност на самостоятелно усвояване на знанията, защото от туй ще се яви в него дух на издирване и стремление към самостоятелен труд, с други думи, училището трябва да ни научи как да се учим”- европейски идеи: образование, обучение, учене, самостоятелно усвояване на знанията, практическа насоченост.
 2. Програмите обхващат учебните предмети във всички съществуващи училища- взаимно, девическо, класно /гимназия/. Определят се няколко групи учебни предмети - Закон божи, Български език и словесност /литература/, История, Математика, Естествени науки и езици. Предметите от тези групи предмети се разполагат в целия курс на обучение - от взаимното училище до гимназията. Прави впечатление, че в Девическото училище се въвеждат предметите ръкоделие и педагогика, ориентирани към възпитанието на децата и придобиване на практически умения. Няма обучение по чужди езици и обучението се ограничава до 5-ти клас, за разлика от мъжкото училище, приключващо в 7-ми клас.
 3. Тези Програми показват стремежа на българските учители да унифицират образованието, да подготвят българите така, че да са конкурентно способни в Европа, за да могат да продължат образованието си в европейски висши учебни заведения. Те показват новото отношение към образованието, активното участие на българите в културните промени в Османската империя.

IV. Резултати от внедряването на европейския опит сред българите

А/ промяна в архитектурата - строеж на учебни сгради

Учениците получават задача да разгледат макета на сградата на взаимното училище и да го сравнят със сградата на Априловската гимназия - паметник на културата, в която учат, и в която се помещава Националният музей на образованието.

отговори

В архитектурно отношение сградата на взаимното училище е паянтова постройка, наподобяваща българската старопланинска къща. Състои се от 2 етажа, покрита с плочи. На първия етаж има три помещения, използвани от занаятчии и търговци за складове на дървен материал. Вторият етаж е по-голям. По цялата фасада има чардак, коридор отвежда в две стаи. Едната голяма, а другата по-малка. В голямата се обучават децата от взаимното училище, а в малката са децата от подготвителния клас /тези, които продължават в класовете/. На втория етаж се намира и стаята, в която живее учителят. Различното и европейското в организацията на училището е неговата вътрешна архитектура - естрадата /подиума за учителя/; полукръговете, срещу които се поставяли взаимоучителните таблици; чиновете.

Сградата на Априловската гимназия е представителна и е построена по подобие на Ришельовския лицей в Одеса. Изградена е в П-образна форма, с главна фасада, източно и западно крило, на два етажа. На главния вход са разположени три арки. Над тях са вградени 4 колони с оригинални постаменти и капители. Между колоните и от двете им страни са разположени прозорците на втория и третия етаж. От главния вход по стълби се влиза в голям вестибюл, към втория етаж водят две симетрични стълбища в източното и западното крило. Салонът обхваща по височина втория и третия етаж.

Б/ промени в материалния свят - Мода

отговори

Учениците сравняват облеклото на учителя от килийното училище с това на учителя от класното училище. Учителят в килийното и във взаимното училище е облечен с народна носия, потури, риза, елече. Учителят в класното училище е облечен с европейски дрехи: пардесю, панталони, шалче, кърпичка.

Учебни помагала

Учебните помагала на учениците в килийното училище са паче перо, мастилница /дивит/, черковнославянски книги.

Във взаимното училище е имало таблици, написани на говорим език, учебник по българска граматика, а в класното училище - учебници по различни учебни предмети.

В/ Ролята на училището за развитието на културно-духовните процеси през Възраждането:

Учениците разглеждат предоставени от фондовете на НМО периодични издания и правят съответните изводи за:

 • развитието на новобългарския език;
 • формирането на българската възрожденска интелигенция;
 • създаването на институции, подпомагащи българското образование - читалища, Българско Книжовно Дружество;
 • развитието на периодичния печат - разглеждане на сп. „Читалище”, „Периодическо списание”,”Ружица”,„Пчелица”;
 • промяната в празничната система на българите - Празникът на Кирил и Методий в Габрово на страниците на „Цариградски вестник”. Във вестника се съобщава, че на 11 май 1859г. в Габрово е отбелязан празника на Светите братя като училищен, светски празник.

Заключителна част

Идеите на Просвещението и на модерна Европа попадат в българските земи чрез създаването на модерно училище. То променя мисленето на българите, показва му нови идеи и възможности за развитие. Възпитава младите българчета и ги подготвя за граждани на свободна България. Училището подготвя българската интелигенция. Тя от своя страна формира у целия народ култ към образованието и напредъка. Заедно с идеите на модерна Европа в българските земи проникват и новите педагогически идеи за демократично, общодостъпно образование на роден език, освободено от влиянието на църквата. Издигат се и се осъществяват идеи за ново отношение към личността на ученика в духа на хуманизма. Формиралата се в периода на Възраждането българска интелигенция оглавява икономическите и културно-духовни промени и се включва в борбите за политическо освобождение. В класните стаи се ражда новият гражданин, с нов свободен дух и стремежи за бъдещето.

Литература

Вачков, Д., „История и цивилизация за 9 клас”

Куюмджиева, М., „Интелектуалният елит на българското общество през Възраждането”, С., 1995 г.

 Сборник,”Чужденци - просветни дейци в България”, С. 1988 г.

 Стойчева, В., ”Урокът по история”, ВТ, 2007 г.

 Цанев, Д., ”За българите - чуждата историческа българистика през XVIII-XIX в.”, С., 1981 г.

Please publish modules in offcanvas position.